W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawcą grupy jest: Ewa Majewska-Gocek

Nauczycielem współpracującym jest: Żaneta Tomczak-Piekiełko

Pomocą nauczyciela jest : Beata Grodzka

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.

 


 

Termin: 11.06.2018-15.06.2018

Temat kompleksowy: Wkrótce przywitamy lato!

Cele:

 • zapoznanie z charakterystycznymi elementami lata;
 • zapoznanie z wpływem słońca na ludzie, zwierzęta, rośliny;
 • rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;
 • poznanie charakterystyki zamków;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10; rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • doskonalenie odpowiedniego stosowania przyimków oraz określania kierunków.

 

Termin: 04.06.2018-08.06.2018

Temat kompleksowy: Celebrujemy Dzień Dziecka!

Cele:

 • integrowanie grupy;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych;
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas wyjść/wyjazdów;
 • rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu- wypowiadanie się nt. utworów literackich, ćwiczenia słownikowe- tworzenie rymów, zdrobnień;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów.

 

Termin: 28.05.2018-01.06.2018

Temat kompleksowy: Na naszym podwórku!

Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy; wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie rytmicznego poruszania się;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie zainteresowań doświadczeniami przyrodniczymi;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków oraz rozróżniania prawej i lewej strony;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

 

Termin: 21.05.2018-25.05.2018

Temat kompleksowy: Dziecięce przyjaźnie!

Cele:

 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10 i tworzenia zbiorów;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony oraz poprawnego stosowania przyimków.

 


Termin: 14.05.2018-18.05.2018

Temat kompleksowy: Wkrótce Dzień Mamy i Dzień Taty!

            Cele:

-umuzykalnianie i rozwijanie poczucia rytmu;

-rozwijanie prawidłowości mowy, wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu;

-rozwijanie pamięci;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie kreatywności;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia.

 


Termin: 07.05.2018-11.05.2018

Temat kompleksowy: ,,W świecie muzyki”.

Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy, wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu;
 • ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie kreatywności;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 oraz rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • rozpoznawanie różnorodnych dźwięków;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • poznanie nazw dźwięków gamy;
 • doskonalenie umiejętności wycinania.

 


Termin: 09.04.2018-13.04.2018

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi.

            Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy i logicznego myślenia; wypowiadania się nt. ilustracji;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania rac plastycznych z użyciem instrukcji ,,krok po kroku”;
 • ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka;
 • poznanie znaczenia roślin i zwierząt w życiu człowieka;
 • rozwijanie sprawności manualnej i funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • rozwijanie umiejętności odpowiedniego stosowania znaków <,>,=;
 • utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi;
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

 

Termin: 16.04.2018-20.04.2018

Temat kompleksowy: Łąka i jej mieszkańcy.

Cele:

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10;
 • rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnianie;
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prac plastycznych przy użyciu instrukcji ,,krok po kroku”;
 • poznanie zwierząt i roślin żyjących na łące;
 • poszerzanie wiedzy nt. charakterystyki zwierząt żyjących na łące;
 • zachęcanie do obserwacji przyrody;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • poznanie funkcji wagi.

 

Termin: 23.04.2018-27.04.2018

Temat kompleksowy: Polska- mój dom!

            Cele:

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami domów;
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami Kołobrzegu;
 • zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania podanego rytmu;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • zapoznanie z mapą oraz z wybranymi elementami na mapie Polski;
 • zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Termin: 02.04.2018-06.04.2018

Temat kompleksowy: Spotkanie z teatrem.

Cele:

rozwijanie prawidłowości mowy;

rozwijanie sprawności fizycznej;

rozwijanie sprawności manualnej;

doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10;

zapoznanie z elementami teatru;

rozwijanie umiejętności porównywania wysokości, zapoznanie z przyrządami do pomiaru wysokości;

umuzykalnianie dzieci, doskonalenie umiejętności poruszania się zgodnie z rytmem muzyki;

 rozwijanie orientacji przestrzennej, rozróżniania prawej i lewej strony;

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.

 

 

Termin: 26.03.2018-30.03.2018

Temat kompleksowy: Wielkanocne zwyczaje.

Cele:

-rozwijanie prawidłowości mowy i myślenia;

-zapoznanie z tradycjami świąt Wielkanocnych;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów równolicznych;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

 


 Termin (19.03.2018-23.03.2018)

Temat kompleksowy: Witamy wiosnę!

 

Cele:

 • poznanie ptaków powracających do Polski;
 • rozwijanie prawidłowości mowy- prawidłowego budowania zdań;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • słuchanie ciekawostek nt. pszczół;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania ptaków od ssaków.

 

 


Termin: (12.03.2018-16.03.2018)

Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na wiosnę.

Cele:

 • kształtowanie pojęcia liczby 9;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg wskazanej instrukcji;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat- prawidłowe budowanie zdań;
 • zapoznanie z kalendarzem oraz elementami pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych;
 • zapoznanie z oznakami przedwiośnia, wiosny;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wiosennych kwiatów.

 

Piosenka na marzec ,,Cztery zielone słonie”

Były raz sobie cztery słonie,
Małe, wesołe, zielone słonie,
Każdy z kokardką na ogonie,
Hej, cztery słonie !

I poszły sobie w daleki świat,
W daleką drogę, wesoły świat,
Hej, świeci słońce, wieje wiatr,
A one idą w świat, hej!

Ref:
Cztery słonie, zielone słonie,
każdy kokardkę ma na ogonie,
Ten pyzaty, ten smarkaty,
Kochają się jak wariaty!

Płyną przez morza cztery słonie,
Małe, wesołe, zielone słonie,
Oj, gwałtu rety jeden tonie,
Smarkaty tonie!

Na pomoc biegną mu wszystkie wnet,
Za trąbę ciągną go i za grzbiet,
i wyciągnęły z wody go,
Wiec strasznie rade są!

Ref:
Cztery słonie, zielone słonie,
każdy kokardkę ma na ogonie,
Ten pyzaty, ten smarkaty,
Kochają się jak wariaty!

Wiersz na marzec ,,Czekam na wiosnę” K. Datkun-Czerniak

Dość mam sanek,

nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać,

w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,

szarych smutnych dni.

 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, przybądź, proszę cię!

 

Piosenka na marzec “Wiosna w błękitnej sukience”.

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 

 


Termin: (26.02.2018-02.03.2018)

Temat kompleksowy: Zwierzęta żyjące na świecie.

Cele:

 • poznanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach (gospodarstwo domowe, sawanna, wieś itp.);
 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowości mowy; rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 8; rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych.

 

Termin: (05.03.2018-09.03.2018)

Temat kompleksowy: W świecie dinozaurów.    

 

Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zapoznanie z nazwami; charakterystyką dinozaurów, okresu prehistorycznego;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 8;
 • poznanie kolejnych etapów tworzenia się węgla;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania.

 

PIOSENKA ,,DZIADZIUSIA ŚWIAT”

LUBI CUKIERKI , NIE LUBI OS
MA SIWE WŁOSY I DŁUGI NOS
CZĘSTO ZE MNĄ PO ŁĄCE PLĄSA
GONI KOMARY ŁAPIE ZAJĄCA

OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK
OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK

BO MÓJ DZIADEK LUBI BIEDRONKI
BUDYŃ , KISIEL I NAWET STONKI
KARMI WIEWIÓRKI I LISY TEŻ
ŁOWI RYBY NAD RZEKĄ GDZIEŚ

OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK
OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK

CZYTA MI BAJKI I W ŁAPKI GRA
NA SPACERACH GŁASZCZE PSA
A JA WTEDY PIĘKNIE ŚPIĘ
I TYLKO DZIADEK NIE MÓWI NIE

OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK
OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT
OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK

 


Termin: (19.02.2018-23.02.2018)

Temat kompleksowy: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele:

rozwijanie mowy, zwracanie uwagi na poprawne budowanie wypowiedzi;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-poznanie planet układu słonecznego;

-poznanie ciekawostek nt. Układu Słonecznego, kosmosu;

-rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania w zakresie 8;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie słuchu fonematycznego.

 


Data: (12.02.2018-16.02.2018)

Temat kompleksowy: Czas szybko mija.

Cele:

poznanie pracy zegarmistrza;

zapoznanie z urządzeniami odmierzającymi czas;

zapoznanie z nazwami miesięcy; utrwalenie dni tygodnia oraz poszczególnych pór dnia;

rozwijanie sprawności fizycznej;

rozwijanie poczucia rytmu;

umuzykalnianie dzieci;

rozwijanie prawidłowości mowy oraz logicznego myślenia;

doskonalenie umiejętności klasyfikowania oraz rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;

próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;

rozwijanie sprawności manualnej.

 

PIOSENKA NA LUTY ,,WESOŁA BABCIA”

 

 1. Moja babcia lubi śpiewać

    Moja babcia lubi grać –

    Lubi czytać dobre książki

    A w niedzielę dłużej spać!

 

Ref: Bo nieprawda, że to babcie

Muszą ciągle w kuchni stać

Smażyć placki, jajecznicę

I ubrania nasze prać.

 

 1. Moja babcia jest zadbana

I ubiera modnie się

Chodzi często do fryzjera

I wspaniale trzyma się.

 

Ref: Bo nieprawda…

 

 1. A ja kocham swoją babcię

    I pomagam ciągle jej.

    Chcę, by długo była młoda,

    I by żyło się jej lżej.

                                   

 Ref: Bo nieprawda…

 

WIERSZYK NA LUTY

 

A.Galica ,,Tydzień ma siedem dni”

 

Tydzień ma siedem dni,

zna je mama, znasz je ty.

Poniedziałek, wtorek, środa,

Czwartek, piątek i sobota.

A w niedzielę razem z mamą

powtórzymy znów to samo.

 

 

 


PORTFOLIO

 


Piosenka na styczeń

,,Wesoła babcia” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

1.     Moja babcia lubi śpiewać,

moja babcia lubi grać,

lubi czytać dobre książki,

a w niedzielę dłużej spać.

Ref.: Bo nieprawda, że to babcie

       muszą ciągle w kuchni stać,

         smażyć placki, jajecznicę

         i ubrania nasze prać.

 

2.     Moja babcia jest zadbana

i ubiera modnie się,

chodzi często do fryzjera

i wspaniale trzyma się.

 

Ref.: Bo nieprawda….

 

3.     A ja kocham swoją babcię

i pomagam ciągle jej,

chcę, by długo była młoda

i by żyło się jej lżej.

 

Ref.: Bo nieprawda…

 

Wiersz- styczeń:

H. Łochocka ,,Szary nasz przyjaciel”.

Wiadomo, że wróbelek

jest naszym przyjacielem,

pod oknami wciąż przed nami

jest o jeden krok.

 

Skok, skok, skok, skok,

do przodu albo w bok,

świr, świr, świr, świr,

świergoce cały rok.

 

Nie leci w obce kraje,

na zimę tu zostaje,

chociaż głodno, chociaż chłodno,

mróz i śnieg, i mrok.

 

Więc dla tych szarych zuchów

sypnijmy garść okruchów,

i gromada leci rada,

już przed domem tłok.  

 

Termin: 01.01.2018-05.01.2018

Temat kompleksowy: W krainie baśni.

Cele:

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • poznanie wybranych baśni i znanych bohaterów baśniowych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia oraz określeń wczoraj/dzisiaj/jutro;
 • porównywanie liczebności zbiorów z użyciem znaków =,<,>;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania kierunków oraz poprawnego stosowania przyimków;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • zapoznanie z budową książki;
 • rozwijanie umiejętności wyodrębniania pierwszej głoski w wyrazach.

 

 

Termin: 08.01.2018-12.01.2018

Temat kompleksowy: Skrzydlaci przyjaciele zimą.

Cele:

 • poznanie ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • poznanie wybranych ziaren zbóż;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania; porównywania liczebności zbiorów;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 7;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo -skutkowego;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych.

 

15.01.2018-26.01.2018 FERIE

Termin: 29.01.2018-02.02.2018

Temat kompleksowy: Nasze babcie i nasi dziadkowie.

Cele:

rozwijanie prawidłowości mowy;

rozwijanie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego;

rozwijanie umiejętności głoskowania;

rozwijanie sprawności manualnej;

rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych;

rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej;

rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania, porównywania liczebności zbiorów;

rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości.

 

 

                

 


Piosenka na grudzień

,,Święty Mikołaj zbliża się”

Monika Kluza

 

Ref.: Święty Mikołaj zbliża się, już słychać dzwonki sań.

          Święty Mikołaj zbliża się, prezenty wszystkim da. /2x

 

 1. Mleczną drogą, ciemnym niebem.

Jedzie do mnie i do Ciebie.

Renifery ciągną sanie.

A Mikołaj woła na nie:

Ho, ho, ho spieszcie się bo minie noc! /2x

 

Ref.: Święty Mikołaj…

 

 1. Gwiazdy tańczą gwiezdny taniec,

Księżyc ziewa już zaspany.

Renifery ciągną sanie,

A Mikołaj woła na nie:

Ho, ho, ho spieszcie się, bo minie noc! /2x

 

Piosenka na grudzień

,,Świeć gwiazdeczko”

Arka Noego

 1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
  Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
  Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się,Nie mogę spóźnić się!Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć
  Do Jezusa prowadź mnie.2. Narodził się Bóg zstąpił na ziemię,
  Narodził się by uratować mnie,
  Narodził się i nie zostawił mnie
  I nie zostawił mnie.Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć
  Do Jezusa prowadź mnie.3. Czekają tam Józef i Maryja,
  Śpiewają nam, śpiewają gloria.
  To gloria, święta historia
  Święta historia.Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć
  Do Jezusa prowadź mnie.

 

Tydzień III (18.12.2017-22.12.2017)

Temat kompleksowy: Śnieżnobiałe święta.

 

Cele:

 • poznanie właściwości śniegu oraz zjawiska powstawania śniegu;
 • wykonywanie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu;
 • utrwalenie adresu zamieszkania;
 • zapoznanie z charakterystycznymi elementami pocztówki;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • doskonalenie umiejętności rytmizowania;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania podanych rytmów;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego stosowania przyimków oraz rozróżniania prawej i lewej strony;
 • doskonalenie umiejętności wycinania;
 • rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki.

 

Tydzień II (11.12.2017-15.12.2017)

Temat kompleksowy: Coraz bliżej święta. 

Cele:

 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia w zakresie 8 oraz rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności tańca wg ustalonego układu choreograficznego;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany temat oraz nt. wysłuchanego utworu;
 • doskonalenie umiejętności rysowania;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadań wg podanej instrukcji.

 

Tydzień I (04.12.2017-08.12.2017)

Temat kompleksowy: Zima tuż-tuż.

 Cele:

 • zapoznanie z charakterystycznymi oznakami zimy;
 • doskonalenie umiejętności opisywania obrazów;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • zapoznanie ze sposobami pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy;
 • poznanie wybranych drzew iglastych;
 • doskonalenie umiejętności wycinania;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania oraz dodawania i odejmowania w zakresie 7.
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia rymów;
 • rozwijanie umiejętności kodowania.

  

Tydzień IV (27.11.2017-01.12.2017)

Temat kompleksowy: Co robić w ten jesienny czas?

Cele:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu zgodnie z zadanym pytaniem;
 • rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;
 • rozwijanie aktywności muzycznej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • zapoznanie z zasadami kodowania;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania liczebników porządkowych w zakresie 7;
 • rozwijanie orientacji kierunkowej (prawa/lewa) oraz orientacji na kartce papieru (dół/góra, prawa/lewa strona);
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania figur geometrycznych;
 • rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii;
 • rozwijanie myślenia, kreatywności i pomysłowości;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności wycinania

 

Piosenka

 „Dola parasola” 

1.Stał parasol koło ściany,
Przekrzywiony, zapłakany,
Chlip, chlip, chlap.(bis)
Nos drewniany wygiął w rurkę,
A łzy w koło ciekną ciurkiem,
Ciap, kap, ciap.(bis)

Ref: Chlip, chlip, chlap,
Ciap, kap, ciap.(bis)

 

2.Wycieraczka rzekła „Panie
Kiedyż wreszcie pan przestanie”
Chlip, chlip, chlap. (bis)
„Gdy pan płakać chce nad sobą,
To już na mnie , a nie obok”
Ciap, kap, ciap.(bis)

 

Ref: Chlip, chlip, chlap….
Ciap, kap, ciap. (bis)

 

3.”Dzisiaj słota, kapuśniaczek,
Nie dziwota, że popłaczę”.
Chlip, chlip, chlap (bis).
Nosa wytrzeć też nie mogę,
Muszę płakać na podłogę.
Ciap, kap, ciap. (bis)

 

Ref: Chlip, chlip, chlap…

4.”W każdą pluchę, zawieruchę,
Nie ma na mnie nitki suchej”
Chlip, chlip, chlap (bis)
„Potem w kącie stoję co dzień,
Chciałbym wyjść przy pogodzie”
Klap, klap, klap (bis)

 

Wiersz na grudzień

,,Wigilia” J. Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona

i na sianku opłatek spoczywa,

mama głośno do stołu zaprasza,

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

 

Wszyscy sobie życzenia składają,

najpiękniejsze, świąteczne i szczere,

babcia nawet łezkę uroniła,

bo jest miłość, radość i wzruszenie.

 

A gdy znikną ze stołu pierogi,

kluski z makiem i zupa grzybowa,

wtedy czas rozpakować prezenty

i radośnie, wspólnie kolędować.

 

Tydzień III (13.11.2017-17.11.2017)

Temat kompleksowy: Zdrowie naszym największym skarbem.

Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy;
 • doskonalenie umiejętności opisywania fotografii;
 • rozwijanie umiejętności liczenia zdań w wypowiedziach oraz słów w zdaniach;
 • zapoznanie z zawodem lekarza i wybranych specjalistów lekarzy;
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby;
 • poznanie zasad zdrowego żywienia oraz dbania o higienę jamy ustnej;
 • zapoznanie z piramidą żywienia;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kompletów, zbiorów równolicznych i odejmowania na konkretach;
 • zapoznanie z emocją- smutek;
 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności rytmicznej gry na instrumentach muzycznych.

 

Tydzień IV (20.11.2017-24.11.2017)

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.           

Cele:

 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi;
 • poznanie zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych;
 • zapoznanie ze sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i dziś;
 • zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej i funkcji grafomotorycznych;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie prawidłowości mowy;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego określania kierunków;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy oraz układania rytmów.

 

 

Tydzień II (06.11.2017-10.11.2017)

Temat kompleksowy: ,,A deszcz pada i pada…”. 

Cele:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcanie do degustacji dań z dyni;
 • integracja grupy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • rozbudzanie zainteresowań zabawami badawczymi;
 • zapoznanie z figurą geometryczną- prostokątem;
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas wykonywania zadań zespołowych;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem muzyki;
 • rozwijanie logicznego myślenia.

 

Termin realizacji (30.10.2017-03.11.2017)

Temat kompleksowy: Domy i domki.

 

Cele:

 • poznanie figury geometrycznej- trójkąta;
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i klasyfikowania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;
 • zapoznanie z elementami budowy domów;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności rysowania;
 • doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się i śpiewania;
 • zainteresowanie planowaniem mieszkania;
 • poznanie nazw domów wybranych zwierząt;
 • zapoznanie z zasadami przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.

 

Blok tematyczny: Domowi ulubieńcy-zwierzęta hodowane w domu.

Termin realizacji: 23.10.2017-27.10.2017 

Cele ogólne:

-poznanie zwierząt hodowanych w domu;

-zapoznanie z prawami i potrzebami zwierząt;

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie umiejętności tworzenia rymów;

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

-poznani zasad zachowania się w przypadku ataku zwierzęcia;

-poznanie wybranych ras psów.

 

PIOSENKA ,,POPATRZCIE NA JAMNICZKA”

 

Popatrzcie na jamniczka
wyturlał się z koszyczka
zaczaił się na babcię
i porwał babci kapcie

 

ref; A jak spał, a jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

Poszarpał chustkę w róże
i zrobił dwie kałuże
i moją nową lalkę
zaciągnął pod wersalkę

 

ref; A jak spał, a jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

A teraz gdzieś ucieka
I szczeka, szczeka, szczeka
Łapiemy więc jamniczka
Niech wraca do koszyczka

 

ref; Bo jak spał, bo jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

Pod stołem jest koszyczek
W koszyczku śpi jamniczek
Jamniczek sobie śpi, PSS…
Jak się zbudzi będzie zły!!!

 

Blok tematyczny: Ja i moja rodzina.

Termin realizacji: 16.10.2017-20.10.2017

 

Cele ogólne:

-rozwijanie prawidłowości mowy i myślenia;

-określanie relacji między członkami rodziny;

-zapoznanie z figurą geometryczną- kwadratem;

-określanie czynności domowych;

-zapoznanie z nazwami zawodów oraz a ich charakterystycznymi atrybutami;

-poznanie, czym jest drzewo genealogiczne;

-zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie sprawności ruchowej;

-określanie rodzinnych uroczystości;

-zapoznanie z prawidłowym nakrywaniem do stołu;

-rozwijanie umiejętności rysowania;

-rozwijanie umiejętności wycinania;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania; przeliczania elementów w zbiorach, tworzenia rytmów oraz tworzenia kompletów z części ubrań.

 

Blok tematyczny: Jesień na działce.

Termin realizacji: 09.10.2017-13.10.2017

 

Cele ogólne:

-rozpoznawanie i nazywanie warzyw;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie poczucia estetyki;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu;

-rozwijanie umiejętności tworzenia rymów;

-doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie opowieści matematycznej;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;

-poznanie charakterystyki pracy- ogrodnika;

-doskonalenie umiejętności szeregowania wg wielkości;

doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

 

Blok tematyczny: Jesienią w sadzie.

Termin realizacji: 02.10.2017-06.10.2017 

Cele ogólne:

-rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności odpowiedniego stosowania pojęć najwięcej, najmniej, o ile więcej, o ile mniej;

-doskonalenie sprawności fizycznej;

-rozwijanie prawidłowości mowy;

-doskonalenie umiejętności wyk. zadań wg  instrukcji;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie umiejętności współpracy ;

-kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

 

Piosenka na październik ,,Pomidorek”

 1. Wyrósł pomidorek mały i zielony,

Pięknie się rozejrzał na obie strony.

Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,

Więc się zieloności swojej zawstydził.

Ref.: Pomi, pomi, pomidorek

krasnym okrył się kolorem,

płaszczyk włożył gładki, nowy-

pomi, pomi, pomidorowy.

 

 1. A ten pomidorek

dobrze jest nam znany,

dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.

Bo i kolor ładny, i potrawa zdrowa-

zupa lub sałatka pomidorowa.

 

Ref.: Pomi, pomi, pomidorek…

 

Wiesz na październik ,,Jesienią” M. Konopnickiej

 

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

złociste gruszeczki,

świecą się jak gwiazdy

pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę

pokłonić jabłoni,

może mi jabłuszko

w czapeczkę uroni.

Pójdę ja do gruszy,

nadstawię fartuszka,

może w niego wpadnie

jakaś śliczna gruszka.

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Blok tematyczny: W naszym przedszkolu.

Termin realizacji: 01.09.2017-08.09.2017

 

Cele ogólne:

-integrowanie grupy;

doskonalenie umiejętności naśladowczych i dźwiękonaśladowczych;

-wprowadzenie pojęcia sylaba;

-doskonalenie umiejętności analizy słuchowej wybranych wyrazów;

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw na obrazkach;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie sprawności ruchowej;

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała;

-rozwijanie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony;

rozwijanie umiejętności nazywania, opisywania i wyrażania  emocji;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-doskonalenie umiejętności liczenia oraz odróżniania liczenia błędnego od poprawnego.

 

Blok tematyczny: Wspomnienia z wakacji.

Termin realizacji: 11.09.2017-15.09.2017

 

Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności opisywania miejsc oraz swoich przeżyć;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności syntetyzowania słów podzielnych na sylaby;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami;

-umuzykalnianie dzieci;

-wspieranie rozwoju zmysłów;

-wspieranie rozwoju poznawczego;

-rozwijanie kreatywności oraz samoświadomości;

-zachęcanie do dbania o zmysły;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania podanego rytmu;

-doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków;

-doskonalenie umiejętności estetycznego malowania farbami;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Blok tematyczny: Uliczne sygnały.

Termin realizacji: 18.09.2017-22.09.2017

 

 

Cele ogólne:

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni;

-poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych wg określonego rytmu;

-zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi;

-utrwalenie numerów alarmowych;

-poznanie pracy policjanta;

-doskonalenie umiejętności opisywania i porównywania obrazków;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony;

-rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru;

-rozwijanie inwencji twórczej;

-budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi;

-rozwijanie umiejętności określania o ile więcej, o ile mniej jest elementów w zbiorach.

 

Blok tematyczny: Jesień w parku i w lesie.

Termin realizacji: 25.09.2017-29.09.2017

 

Cele ogólne:

-przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las, park;

-opisywanie charakterystycznych zjawisk zachodzących jesienią;

-rozwijanie prawidłowości mowy, słuchu i myślenia;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy;

-umuzykalnianie dzieci;

-zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew i grzybów;

-rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

-rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

-doskonalenie analizy i syntezy słuchowe wyrazów;

-zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

rozwijanie sprawności ruchowej;

-ćwiczenie spostrzegawczości (wskazywanie różnic i podobieństw);

-rozwijanie orientacji przestrzennej;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w formie opowieści matematycznej;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

 

Piosenka ,,Uwaga- czerwone światło!”

1.Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!
2.Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy 
w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

3.Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

 

Piosenka pt. ,,Do przedszkola”

 1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola,

              jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

              Do przedszkola, do przedszkola,

              O tym już od rana marzy każdy z nas.

 1. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś. Weronika i Staś-

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola…….

 

 

WIERSZ I. R. SALACH ,,ZAPASY”

Gdzie wiewiórka śmieszka

schowała orzeszka?

Miała trzy żołędzie…

Rozgląda się wszędzie.

 

Do dębu zaniosła szyszki.

Ciężkie! Dostała zadyszki.

Orzechy włoskie, laskowe

upchnęła w dziupli sosnowej.

 

W bukowej dziupli wysoko

pędy sosny cieszą oko.

Koszyk buczyny, grzybów stos-

ciężki jest wiewiórki los!

 

Zebrała wielkie zapasy

na zimowe, trudne czasy.

Oby do zimy nie zapomniała,

co w której dziupli schowała.