KROKODYL J. Brzechwa

„Skąd ty jesteś, krokodylu?”

„Ja? Znad Nilu.

Wypuść mnie na kilka chwil,

To zawiozę cię nad Nil”.

 

Krokodylki to grupa pomysłowych i radosnych 4-latków.

 

Wychowawca: mgr Anna Miszewska

Nauczyciel: Aleksandra Bryks

Pomoc nauczyciela: Joanna Rutecka

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

Grupa IV                     Nauczyciele : Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego

30.09-04.10 2019

 

Obszar podstawy programowej:

1.

„Moja droga do przedszkola” – rozwijanie mowy, budowanie dłuższych wypowiedzi, wypowiadanie się pełnym zdaniem, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematem zajęć

IV.2, IV.6

2.

Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie.

III.5,7

3.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego, poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia;

III.5,7,

4.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie                                        ratunkowe. Poznanie zawodu policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki.

IV.20

5.

Poznanie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń,

III.5,

7.

Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów w możliwie szerokim zakresie

IV.11,12,15

8.

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę.

IV.8, IV.11, IV.12

 

 

 

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i ogrodzie

Cel: Poznanie wiadomości na temat warzyw i owoców występujących w naszych sadach i ogrodach, oraz sposoby ich wykorzystania

07-18.10.2019

 

Obszar podstawy programowej:

1.

Nazywanie podstawowych warzyw i owoców, rozpoznawanie ich po wyglądzie, kształcie, smaku. Porównywanie ich wyglądu, poznanie ich budowy, poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców oraz warzyw

II.11  

IV.9, 12, 13, 18

2.

Utrwalanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek oraz sprawnego przeliczania i porównywania zbiorów.

IV.12, 13

3.

Ćwiczenie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza „Listki”, uważne słuchanie utworu literackiego.

IV.2,3

4.

Poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie –drzewa owocowe i ich rodzaje, kojarzenie owoców z drzewami na których rosną

II-11 IV-18

5.

Wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy techniczno – konstrukcyjnej.

IV.8

6.

Zapoznanie z charakterystycznymi narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie i sadzie jesienią z wykorzystaniem ilustracji.

IV.2, 6

7.

Zapoznanie z zawodem leśnika, ogrodnika, rolnika i sadownika

IV.20

8.

Poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw

IV.8

9.

Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, udział w zabawach ruchowych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

I.5, I.8, I.9    

10.

Dostrzeganie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla naszego zdrowia – poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie

I.8,

III.7

IV.2

11.

Nauka piosenki „Malowała jesień”- zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki

IV-7

12.

Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego m.in. poprzez dostrzeganie etapów rozwoju rośliny w kolejnych porach roku, planowanie kolejnych czynności podczas przygotowywania sałatki owocowej

IV.5

 

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Cel: Poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

21-31.10.2019

Obszar Podstawy Programowej

1.

Rozmowy przy ilustracji- omawianie poszczególnych elementów, wskazywanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, szykowanie zapasów.  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

II-8,10  

2.

Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. Przejawianie troski i życzliwości do zwierząt domowych, leśnych. Zapoznanie ze sposobami niesienia pomocy zwierzętom.

IV-2, 5,

3.

Kiedy jesteś smutny- nazywanie emocji, zauważanie emocji innych osób, omawianie sposobów panowania nad złymi emocjami, wdrażanie do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach.

II-2,7,8,9

4.

Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.

II-11  

IV-16,18

5.

Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu rozwijającego Sherborne ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą osobą.

I-5,8  

III- 2,5,9

6.

Rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty, wdrażanie do rozumienia określenia „jesienne kolory”, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych

I.7,

IV.1

7.

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem m.in poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela opowiadań i rozmowę na temat wysłuchanego opowiadania

IV-2,5,6

8.

Rozwijanie myślenia logicznego poprzez wdrażanie do odczytywania zakodowanej informacji i rozumienia wybranych oznaczeń symbolicznych

IV.4,8,9,

9.

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab, utrwalanie poznanej piosenki

IV-4

10.

Rozwijanie zdolności wokalnych poprzez śpiew indywidualny i grupowy poznanej piosenki.

I.5, IV.1, 7

11.

Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu.

IV.1, 7

 

Realizacja Programów, Planów

Obszar Podstawy Programowej

Program wychowawczy

– Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności

i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

– Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania

emocji negatywnych w pozytywne.

II.1, II.2, III.4, III.7

 

 

II 1,2. 3,4,6,9,10

 

Program profilaktyczny

 

– Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych.

– Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji poprzez rozmowy bezpośrednie oraz uczestniczenie w scenkach dramowych – kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz właściwego reagowania na nią.

– Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego, jako

źródła satysfakcji estetycznej.

II.3, III.5,

 

 

 

III.5, III.8, III.9, IV.1

 

 

 

I.5, III.5, III.8

Plan Daltoński

– Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych

– Muzyka na sprzątanie

– Moje emocje – zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia

– Rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań

– ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

 

 

 

Wiersz:

„Listki”

 

Wietrzyk chodzi po ogródku,

Strąca złote liście.

Wietrzyk gra, a one tańczą,

Raźno zamaszyście.

 

Szur – szur – szur.

 

Lecą, lecą liście z drzewa,

Żółte i czerwone.

Kręcą, kręcą się w powietrzu,

W tą i w tamtą stronę.

 

Szur – szur – szur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka:

„Malowała jesień”

 

  1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

  1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 

  1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Witamy w przedszkolu”

Termin: 2.09.2019-13.09.2019

Obszar podstawy

programowej

1.       

Integrowanie się grupy rówieśniczej. Poznanie nowego otoczenia. Rozpoznawanie swojego znaczka.

III.2, IV.9

2.       

Wspomnienia z wakacji- zachęcanie dzieci do wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do słuchania innych

IV.2, IV.5, IV.6

3.       

Ustalenie i przestrzeganie kodeksu przedszkolaka

III.1, III.4, III.5, III.6, III.7,

4.       

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim. Zabawa dramowa :razem jest bezpiecznie”.

z.7, IV.1,IV.2,

5.       

Uważnie słuchanie utworu literackiego, omówienie treści. Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Droga do przedszkola”

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

6.       

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych i manualnych.

IV.8, IV.11, IV.12

7.       

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.          

z.9

8.       

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.

I.5, IV.1, IV.7

9.       

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania z względu na określone cechy

IV.12

10.   

Kształtowanie umiejętności mierzenia sposobem stopa za stopą.

IV.13, IV.15,

11.   

Utrwalanie orientacji w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni- zabawa dydaktyczna „Gdzie schował się miś?”

IV.14

12.   

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

I.5, I.8, I.9     

13.   

Zabawy z kostką emocji- nazywanie emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi.

II.1, III.4, III.6

Program Wychowawczy

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.

Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków.

I.3

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca.

I.7, III.5

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

I.1

Plan Daltoński

 

 

 

1.

,,Poniedziałek- dzień nowych dyżurów”- pogadanka na temat obowiązków dyżurnych

 

2.

Piosenka na sprzątanie

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV/9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- przypomnienie wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego z zeszłego roku- obecność, emocje, plan dnia, pary

 

5.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

Droga do przedszkola

Autor: Bożena Forma

Codziennie wczesnym rankiem,

zawsze drogę tę samą,

przemierzam do przedszkola

razem z moją mamą.

 

Mijam skrzyżowanie,

sklepy, park i szkołę,

potem kilka domów

i widzę przedszkole.

 

Jestem przedszkolakiem,

więc swój adres znam,

do domu potrafię

drogę wskazać wam.

Przedszkolakiem fajnie być

 

Przedszkolaczek już od rana

nosi uśmiech na barana,

dobry humor co dzień ma.

Przedszkolaczek, czyli ja!

 

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,

Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

 

Przedszkolaczek się nie maże,

zawsze chętnie chodzi w parze,

na zabawie spędza dni.

Przedszkolaczek, czyli ty.

 

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,

Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA IV

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Kolorowa jesień”

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar podstawy

programowej

1.       

Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku.

IV.18; IV.16

2.       

Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych.

IV.8

3.       

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia.

IV.11, IV12, IV.15

4.       

Rozwiązywanie zagadek słuchowych. Wyszukiwanie ilustracji będących rozwiązaniem.

IV.3, IV.5

5.       

Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Droga do przedszkola”

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

6.       

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych i manualnych.

IV.8, IV.11, IV.12

7.       

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.          

z.9

8.       

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.

I.5, IV.1, IV.7

9.       

Utrwalanie piosenki „Przedszkolak na medal”

I.5, IV.1, IV.7

10.   

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez układanie obrazków składających się z kilku elementów.

IV.8

11.   

Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

III.1, III.4,

12.   

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

I.5, I.8, I.9     

13.   

Posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem. Próby określenia swojego adresu.

III.3

Program wychowawczo

profilaktyczny

1.       

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.       

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.       

Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków.

I.3

4.       

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca.

I.7, III.5

5.       

Zwracanie uwagi na prawidłowe mycie zębów.

 

Plan Daltoński

 

 

 

1.       

,,Poniedziałek- dzień nowych dyżurów”- pogadanka na temat obowiązków dyżurnych

2.       

Piątek dniem podsumowania dyżurów

3.       

Piosenka na sprzątanie

4.       

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

5.       

Praca z zegarem daltońskim

6.       

Praca z tablicą zadań