W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

Wychowawca grupy: mgr Ewa Majewska-Gocek

Nauczyciel współpracujący: mgr Dorota Lipnicka-Fiuk

Pomoc nauczyciela: Beata Grodzka

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje!

Termin: 10.06.2019-28.06.2019

 • Wprowadzenie liter: ,,ę”; ,,ą”; ,,ó’’.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami nt. wysłuchanego tekstu literackiego; doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania/formułowania pytań.
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa związanych z wakacyjnym wypoczynkiem.
 • Zapoznanie z charakterystyką pory roku (lato) oraz możliwościami spędzania wolnego czasu podczas wakacji.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania, przeliczania w zakresie 20; dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 20; ćw. w prawidłowym rozpoznawaniu liczb; porównywanie liczebności zbiorów przy użyciu znaków matematycznych; ćw. orientacji przestrzennej.
 • Usprawnianie pracy analizatora słuchowego (ćw. słuchu fonematycznego).
 • Rozwijanie umiejętności czytania met. sylabową.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz pomysłowości podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas wykonywania zorganizowanych zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie umiejętności tańca, śpiewu, gry na instrumentach; utrwalenie słów poznanych piosenek, doskonalenie umiejętności rytmicznych- wspólne muzykowanie
 • Budowanie zainteresowania regionami Polski; zabawy z wykorzystaniem mapy Polski.

Temat kompleksowy: Dzień Dziecka!

Termin: 03.06.2019-07.06.2019

 • Wprowadzenie litery ,,ń”.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach i okolicznościach (także nt. wysłuchanego utworu literackiego), poprawnie pod względem gramatycznym, słownikowym, artykulacyjnym i logicznym.
 • Rozwijanie umiejętności czytania krótkich tekstów met. sylabową.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz kreatywności podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej podczas tygodniowego celebrowania Dnia Dziecka.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych, układania i zapisywania działań przy pomocy znaków matematycznych.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne w sali i na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie umiejętności śpiewu, tańca i gry na instrumentach- wspólne muzykowanie.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami.
 • Kształcenie określonych zachowań społecznych- panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie.

Temat kompleksowy: Sporty letnie!

Termin: 27.05.2019-31.05.2019

 • Wprowadzenie litery ,,Ć, ć”.
 • Wprowadzenie liczby 19.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 20.
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter poprzez zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem materiału obrazkowego.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab- doskonalenie umiejętności czytania.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych, tanecznych i rytmicznych poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i rytmicznych z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.
 • Kształtowanie umiejętności kodowania.
 • Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo.
 • Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
 • Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. sportów letnich.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w XI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich; wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play.

Temat kompleksowy: Technologie informacyjne.

Termin: 13.05.2019-24.05.2019

 • Wprowadzenie liter: ,,Ś, ś” oraz ,,Ź, ź” z wykorzystaniem el. met. Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Wprowadzenie liczb: 17 i 18.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Multimedia” szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Uświadomienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia.
 • Rozbudzanie zainteresowań literaturą poprzez codzienny kontakt z nią (wiersze, opowiadania, baśnie itp.)- książka, jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne (w sali i na świeżym powietrzu).
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych.
 • Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania (stwarzanie okazji do pracy/zabawy w grupach/zespołach).
 • Wdrażanie do nauki czytania poprzez udział w zabawach/ ćwiczenia doskonalących umiejętność rozpoznawania liter, odczytywania sylab, wyrazów, tekstów wyrazowo-obrazkowych, globalnego odczytywania wyrazów.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz kreatywności i pomysłowości podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami- stwarzanie okazji do zabaw z użyciem monet; rozwiązywanie zadań.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej- eksperymentowanie ruchem, głosem, wspólne muzykowanie.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 17 (rozwiązywanie zadań w formie opowieści matematycznej, układanie i obliczanie działań) oraz umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez stosowanie znaków: <,>,=.

 


Temat kompleksowy: ,,NARODOWE ŚWIĘTA MAJOWE”.

Termin: 29.04.2019-10.05.2019

 • Wprowadzenie litery ,,H, h”; ,,Ż, ż” z wykorzystaniem el. Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Wprowadzenie liczby 16.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Polska”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej; wprowadzanie dzieci w świat wartości patriotycznych.
 • Wdrażanie do nauki czytania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, czytanie tekstów wyrazowo-obrazkowych; rozwijanie słuchu fonemowego (rozwijanie kompetencji czytelniczych).
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych; wdrażanie dzieci do uważnego słuchania złożonych poleceń, rozwiązywanie zadań.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz kreatywności podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych oraz doskonalenie funkcji grafomotorycznych podczas pisania znaków literopodobnych oraz liter.
 • Stwarzanie okazji do słuchania utworów muzycznych o treści patriotycznej.
 • Wzbogacanie wiedzy nt. własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia.
 • Doskonalenie sprawności i zwinności ruchowej podczas swobodnych i zorganizowanych zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie poczucia rytmu podczas zabaw muzyczno-ruchowych oraz rytmicznych; uwrażliwianie na budowę utworu, zmianę tempa i metrum.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się (budowania dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym) nt. wysłuchanych utworów literackich- polskich legend.

 

Temat kompleksowy: ,,Przyjaciele Ziemi!”

Termin: 23.04.2019-26.04.2019

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą planetę- Ziemię- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej; wdrażanie do przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • Wdrażanie do nauki czytania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne odczytywanie wyrazów. Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
 • Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka; uświadamianie wartości pobytu na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wskazanych cech oraz układania przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy.
 • Doskonalenie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanych utworów literackich- zwracanie szczególnej uwagi na budowanie dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności segregacji i recyklingu odpadów.
 • Kształtowanie i wzmacnianie u dzieci postaw proekologicznych, wyrabianie u poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Temat kompleksowy: ,,Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne!”

Termin: 15.04.2019-19.04.2019

 • Poznanie i utrwalenie zwyczajów i obrzędów związanych z Wielkanocą.
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Wielkanoc”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Zabawy rytmiczne, ruchowo- naśladowcze- doskonalenie umiejętności tańca z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • Rozwijanie poczucia estetyki oraz kreatywności podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania działań matematycznych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 15; wdrażanie dzieci do uważnego słuchania złożonych poleceń, rozwiązywanie zadań.
 • Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem liter- ćwiczenia w prawidłowym rozpoznawaniu i nazywaniu poznanych liter; układanie wyrazów z rozsypanki literowej; wyróżnianie spółgłosek i samogłosek.
 • Ćwiczenia w prawidłowym rozpoznawaniu i nazywaniu podstawowych emocji; wdrażanie do umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi tj. szacunek do drugiego człowieka, życzliwość, obowiązkowość, przyjaźń.

 

PIOSENKA NA MAJ

,,Polsko kocham Cię!” M. Kluza

Polsko śpiewam dla Ciebie, tańczę i gram,

zawsze myślę o Tobie i w sercu Cię mam,

w twych troskliwych ramionach zasypiać chcę,

Polsko kocham Cię!

 

 

PIOSENKA

,,JESTEM POLAKIEM”

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

2. Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

3. Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

4. Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem…

 


Temat kompleksowy: ,,Wiosna w lesie i w zagrodzie!”

Termin: 01.04.2019-12.04.2019

 • Wprowadzenie litery ,,J, j”.
 • Wprowadzenie liczby 16.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,Las” i ,,Wieś”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Poszerzanie wiedzy nt. roślin i zwierząt żyjących w lesie i na wsi.
 • Zapoznanie z zawodem leśnika, ogrodnika, rolnika i sadownika.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 17 (rozwiązywanie zadań w formie opowieści matematycznej, układanie działań, rozwiązywanie działań).
 • Rozwijanie kompetencji językowych- ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia słowotwórcze, układanie historyjek obrazkowych, wypowiadanie się nt. ilustracji.
 • Wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków.
 • Rozwijanie umiejętności okazywania emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych- tworzenie akompaniamentów.
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez stosowanie znaków: <,>,=.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych- prowadzenie obserwacji pogodowych, opisywanie pogody.

 


Temat kompleksowy: ,,Wiosna tuż, tuż!”

Termin: 18.03.2019-29.03.2019

 • Wprowadzenie litery ,,Ł, ł”.
 • Wprowadzenie litery ,,F, f” z wykorzystaniem el. Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Wiosna”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania).
 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter.
 • Wykonywanie działań- dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 15 z wykorzystaniem liczmanów; układanie działań matematycznych z użyciem znaków: ,,+, -, =”.
 • Zdobywanie wiadomości nt. praw rządzącym światem przyrody wiosną (określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu).
 • Doskonalenie prawidłowości percepcji słuchowej tj. dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, rozróżnianie dźwięków z otoczenia, liczenie dźwięków.
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania w zadaniach informacji zaczerpniętych z treści utworu literackiego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kodowania i dekodowania.
 • Wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną.
 • Wprowadzenie liczby: 15.

 


Temat kompleksowy: Kołobrzeg- moje miasto!

Termin: 11.03.2019-15.03.2019

 

 • Wprowadzenie litery ,,G, g” z wykorzystaniem el. Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Wprowadzenie liczby 14.
 • Poszerzanie wiadomości nt. rodzinnego miasta- Kołobrzegu (wyrabianie poczucia przynależności narodowej).
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu charakterystycznych elementów architektury miasta oraz charakterystycznych elementów środowiska naturalnego i historii miasta.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy podczas pracy w parach, małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, budowania dłuższych form wypowiedzi poprawnych pod względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym.
 • Doskonalenie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie.
 • Rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki podczas wykonywani różnorodnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej podczas zabawa ruchowych oraz podczas wykonywania zorganizowanych ćwiczeń gimnastycznych.

 

WIERSZ

,,Marzec” M. Kownacka

Przyszedł marzec pod wrota,

naniósł pluchy i błota.

Dmuchał ciepłym wietrzykiem,

ogrzał słońca promykiem.

Potem szedł przez Dąbrowę,

za nim- chmury deszczowe.

 

Przyszedł znowu

pod wrota…

Prószył śniegiem

niecnota.

Zimnym wichrem

wiał  w twarze…

-A to psotnik,

ten marzec!

 

,,WIOSNA W BŁĘKITNEJ SUKIENCE”

1.Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

2. Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

3. Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…


Temat kompleksowy: Dziecko małym artystą!

Termin: 11.02.2019-22.02.2019

 

 • Wprowadzenie litery ,,R, r”.
 • Wprowadzenie litery ,,S, s”.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Sztuka”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Doskonalenie umiejętności czytania prostych tekstów dialogowych wyrazowo-obrazkowych.
 • Ćwiczenia w prawidłowym rozpoznawaniu i nazywaniu instrumentów muzycznych.
 • Poszerzanie wiadomości nt. teatru, filharmonii, galerii (elementy teatru, filharmonii i galerii; poznawanie zawodów charakterystycznych dla tych dziedzin); utrwalanie zasad savoir-vivre w miejscach publicznych.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania swobodnej interpretacji obrazu, zgodnie z własną wyobraźnią i pomysłowością; porównywanie, opisywanie i określanie różnic w stylu i treści obrazów.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia kompozycji plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i dekodowania.
 • Zabawy z wykorzystaniem monet o niskich nominałach oraz banknotu w wysokości 10 zł.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zorganizowanych i swobodnych zabawa ruchowych oraz podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem utworów muzyki klasycznej- ilustrowanie muzyki ruchem z użyciem atrybutów; wspólne muzykowanie.
 • Zabawy rozwijające prawidłowości percepcji słuchowej; zabawy słownikowe.
 • Wprowadzenie liczb: 12 i 13.

 

 

Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej!

Termin: 25.02.2019-08.03.2019

 

 • Wprowadzenie litery ,,W, w”.
 • Wprowadzenie liczb: 14 i 15.
 • Planowanie pracy z wykorzystaniem elementów metody projektu i scramu pod hasłem ,,Kosmos”- szukanie odpowiedzi na pyt. ,,Co już wiem na ten temat? Czego chcę się nauczyć?”- wdrażanie dzieci do ponoszenia współodpowiedzialności za proces nauczania- dziecko aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
 • Wprowadzenie litery ,,Z, z”.
 • Poszerzanie wiadomości nt. kosmosu (jego elementów); poznanie planet układu słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych- zabawy badawcze.
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz umiejętności współpracy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz rozwiązywania zadań w formie opowieści matematycznej w zakresie 13.
 • Zabawy dydaktyczne doskonalące analizę głoskową; ćwiczenia w prawidłowym budowaniu wyrazów z rozsypanki literowej.
 • Ćwiczenia w prawidłowym stosowaniu przyimków, określania stron ciała.
 • Poszerzanie wiadomości nt. charakterystyki naszej planety Ziemi; poznawanie dziejów Ziemi w erze dinozaurów.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych; doskonalenie umiejętności tańca.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej w oparciu o zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne w Sali i na świeżym powietrzu.
 • Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem zegara- ćwiczenia w prawidłowym określaniu pełnej godziny.
 • Doskonalenie prawidłowości myślenia przyczynowo-skutkowego- ćwiczenia w układaniu, opowiadaniu historyjki obrazkowej.

 

Piosenka na styczeń

 

,,Każda dziewczynka”

Monika Kluza

 

 1. Każda dziewczynka chce być królewną,

nosić koronę, mieć zamek i berło.

Snuje marzenia, że spotka gdzieś księcia,

i czeka w swej wieży na chwilę szczęścia.

 

Ref.: 2x Bo w życiu, jak w bajce czas szybko mija,

A każda królewna chce być prawdziwa.

 

 1. A każdy chłopiec chce być rycerzem,

spotkać królewnę, pokonać wieżę.

Snuje marzenia, że znajdzie ją wreszcie,

zbuduje zamek, odnajdzie swe szczęście.

 

Ref.: 2x Bo w życiu, jak w bajce czas szybko mija,

A miłość trwa wiecznie, gdy jest prawdziwa.

 

 

Piosenka

 

,,Wszyscy razem dziś śpiewajmy”

Monika Kluza

 

 1. Wszyscy razem dziś śpiewajmy, na dzwoneczkach pięknie grajmy,

Do, re, mi, re, mi, fa, niech orkiestra cała gra,

La, la, la, sol, sol, sol, dźwięki z nami tańczyć chcą.

 


Temat kompleksowy: Zabawy zimowe!

Termin: 31.12.2018-11.01.2019

 • Wprowadzenie litery ,,N, n”.
 • Wprowadzenie liczby 10.
 • Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi; wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; poznanie zimowych sportowców oraz symboli olimpijskich- wykorzystanie elementów metody projektu i scramu.
 • Prowadzenie obserwacji i rejestrowanie zjawisk pogodowych.
 • Poznanie dobroczynnego wpływu ruchu na świeżym powietrzu oraz znaczenia racjonalnej diety dla życia i zdrowia człowieka
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej poprzez zabawy rozwijające prawidłowości słuchu fonematycznego (analiza i synteza głoskowa wyrazów).
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 12- działania na liczbach; zadania w formie opowieści matematycznej.
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności rytmicznych i tanecznych- wprowadzenie nowych układów choreograficznych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego- zwracanie uwagi na poprawność fonetyczną, gramatyczną i składniową konstruowanych wypowiedzi.
 • Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej podczas zabawa ruchowych oraz podczas wykonywania zorganizowanych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Temat kompleksowy: W karnawale same bale!

Termin: 14.01.2019-25.01.2019

 • Wprowadzenie litery ,,P, P”.
 • Tworzenie sytuacji dydaktycznych mających na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poznanych liter, odczytywania sylab, krótkich wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania interpretacji wypowiedzi w odniesieniu do ilustracji.
 • Utrwalanie pojęć określających pory doby, nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Zapoznanie z funkcjonowaniem i rodzajami zegarów. Nauka określania pełnych godzin na zegarze wskazówkowym. Doskonalenie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej, łączenie poznanych ruchów, kroków w proste układy taneczne z wykorzystaniem różnorodnych atrybutów.
 • Zapoznanie z tradycją karnawału w Polsce i innych zakątkach świata.
 • Dokonywanie pomiaru długości z wykorzystaniem dłoni, stopy, centymetra, sznurka.
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, licząc i działając na konkretach.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych (szczególnie doskonalenie umiejętności wycinania).
 • Wprowadzenie liczby 11.

 

WIERSZ NA STYCZEŃ

,,KTO WITA ZIMĘ?” DOROTA GELLNEROWA

 

Kto wita zimę?

Narciarze.

Żądni przejażdżek i wrażeń,

ubrani w srebrzyste gwiazdy,

rozpoczną zimowe zjazdy.

Łyżwiarki,

do biegu gotowe,

ruszą na drogi lodowe

i będą w wyścigu niełatwym

z zimowym ścigać się wiatrem.

Inne

w srebrzystym ogrodzie

rozpoczną tańce na lodzi

i zimie na powitanie

zatańczą pierwszy swój taniec.

I jeszcze

w śnieżnej zamieci

zimę witają dzieci.

To dla niej śnieżystym rankiem

budują lodowe zamki!

 

PIOSENKA NA STYCZEŃ

,,KOŁYSANKA DLA JEZUSKA”

 

 1. Zaśnij już przykryty siankiem.

Niechaj wół razem z barankiem

kołysankę zanucą Ci… a Ty śpij.

 

 1. Gwiazdek blask za drzewem skryję,

płaszcz ze snów Tobie uszyję,

księżyc już za chmurką śni… Ty też śnij.

 

 1. Słońce Cię zbudzi promieniem,

ptaki swym radosnym śpiewem,

szumem Cię obudzi las…

Teraz śpij- jeszcze czas, jeszcze czas… 

 


Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja i zimę!

Termin: 03.12.2018-14.12.2018

 • Wprowadzenie litery ,,Y, y”;
 • Wprowadzenie cyfry 9;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania, porównywania liczebności zbiorów (działania na zbiorach);
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej;
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowe- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie;
 • Rozwijanie prawidłowości sfery społeczno-emocjonalnej- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka;
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w okresie zimowym;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego (stymulowanie prawidłowości mowy);
 • Doskonalenie percepcji słuchowej- ćwiczenia słuchu fonematycznego (analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów);
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • Wprowadzenie litery ,,B, b”;
 • Wprowadzenie cyfry 0;
 • Wdrażanie do nauki czytania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów, czytanie krótkich tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Temat kompleksowy: Bożonarodzeniowe zwyczaje!

Termin: 17.12.2018-21.12.2018

 • Wprowadzenie litery ,,C, c”;
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania;
 • Samodzielne doświadczanie dzieci: wspólne pieczenie pierników wg przepisu/instrukcji, celebrowanie dnia herbaty: (poznanie rodzajów herbaty, właściwości herbaty, szukanie odp. na pyt. skąd wzięła się herbata, przyrządzanie różnorodnych herbat wg instrukcji;
 • Zapoznanie z zwyczajami, tradycjami i symbolami świąt Bożego Narodzenia;
 • Doskonalenie funkcji grafomotorycznych;
 • Rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej- poznanie polskich kolęd, wspólne kolędowanie, tworzenie akompaniamentu przy użyciu instrumentów perkusyjnych;
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych- poznanie wartości dobroci, miłości;
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab.

 

PIOSENKA NA GRUDZIEŃ ,,KOLĘDNICY, WĘDROWNICY”

 

 1. Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku,

Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników

Kolędują na gitarze, rock n’ rolla niosą w darze

Rock n’ rolla niosą w darze – hej!

 

    Ref.: Rok, rok, rok, dobry rok

             Rok, rok, dobry rok.                          

             Dzieciątko z Betlejem do świata się śmieje

             Światło, światło idzie w mrok!

 

 1. Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie:

Znacznie ciszej na fujarkach grali pastuszkowie.

Ale trudno, niech już będzie, niech nam grają po kolędzie

Niech nam grają po kolędzie – hej!

 

Ref.: Rok, rok, rok…

 

 1. Roztańczyły się anioły z wysokiego nieba,

Wszystkie tańczą rock n’ rolla – Panie Boże przebacz,

Ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom i aniołom,

Wszystkim ludziom i aniołom – hej!

 

Ref.: Rok, rok, rok…

 

WIERSZ NA GRUDZIEŃ

,,ŚWIĄTECZNA MUZYKA” BOŻENA FORMA

 

Na drzewku zielonym

między gałązkami

srebrne dzwoneczki

kolędują z nami.

 

W ten szczególny wieczór

tańczą świec promyki,

pokój wypełniają

skaczące ogniki.

 

Gwiazda Betlejemska

jasnym blaskiem świeci,

ogarnia miłością

serca wszystkich dzieci.

 

 


Temat kompleksowy: Jestem Polką, jestem Polakiem!

Termin: 29.10.2018-16.11.2018

 • Wprowadzenie litery ,,L, l.
 • Wprowadzenie cyfry ,,6”.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odwiedzanie kołobrzeskich miejsc pamięci.
 • Zapoznanie z wybranymi polskimi legendami; kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 • Wprowadzenie litery ,,T, t”.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, prezentowanie ciekawostek/wiadomości na ich temat.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania, a także rozpoznawania i nazywania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; kształtowanie umiejętności wyodrębniania wyrazów w zdaniu.
 • Doskonalenie sprawności i zwinności ruchowej poprzez aktywne uczestniczenie w zabawach, grach ruchowych oraz poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi- kształtowanie prawidłowych postaw wobec polskich symboli narodowych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych; stwarzanie okazji do słuchania utworów muzycznych o treści patriotycznej.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania- układanie działań matematycznych przy użyciu liczb i znaków matematycznych.
 • Wprowadzenie litery ,,U, u”.
 • Wprowadzenie cyfry ,,7”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, kreatywności i umiejętności współpracy poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania określeń przeszłość, współczesność/teraźniejszość, przyszłość- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
 • Wprowadzenie cyfry ,,8”.

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą.

Termin: 19.11.2018-30.11.2018

 • Wprowadzenie litery ,,K, k”.
 • Wprowadzenie cyfry ,,9”.
 • Doskonalenie prawidłowości słuchu fonematycznego poprzez różnorodne zabawy słuchowe.
 • Doskonalenie funkcji grafomotorycznych; rozwijanie umiejętności pisania w liniaturze.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie umiejętności czytania sylab oraz prostych wyrazów z poznanymi literami.
 • Zapoznanie z ptakami odlatującymi na zimę, zimującymi, przylatującymi na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego tekstu literackiego- zwracanie uwagi na prawidłowe formułowanie wypowiedzi od względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych oraz aktywne uczestniczenie w prowadzonych zabawach ruchowych
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt pozostających w Polsce na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się przy dźwiękach muzyki; doskonalenie umiejętności wokalnych.
 • Wprowadzenie litery ,,D, d”.
 • Wprowadzenie liczby ,,0”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez stosowanie znaków matematycznych (<,>,=).

 

WIERSZ

,,Symbole narodowe”

Hymn naszej ojczyzny,

,,Mazurek Dąbrowskiego”,

śpiewamy, stojąc na baczność-

pamiętaj, mój kolego.

Biało-czerwona flaga

łączy wszystkich rodaków.

Tak było, jest i tak będzie,

Od Gdańska aż po Kraków.

Biały Orzeł w koronie

polskich granic pilnuje,

a wiara, nadzieja i miłość

silną Polskę buduje.

 

PIOSENKA

,,SYMBOLE POLSKI”

(sł. i muz. Monika Majewska)

 

 1. Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak, to właśnie ona!

I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

 1. Jak wygląda godło Polski, wie duży i mały.

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

 


Temat kompleksowy: Dary jesieni.         

Termin: 01.10.2018-12.10.2018

 

·       Wprowadzenie litery ,,A, a”.         

·       Wprowadzenie cyfry ,,2”.

·       Wyjazd do ,,Zielonej Farmy”- poznanie charakterystyki pracy na wsi (w ogrodzie, w polu) w okresie jesiennym.

Zajęcie edukacyjne ,,Pieczony ziemniak”- samodzielne doświadczanie dzieci.

·       Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi w okresie jesiennym.

·       Rozwijanie sprawności motoryki małej.

·       Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania.

·       Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania, a także rozpoznawania i nazywania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

·       Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

·       Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.

·       Rozwijanie poczucia rytmu, estetyczne i rytmiczne poruszanie się przy muzyce; doskonalenie umiejętności śpiewu.

·        
·       Wyjście na spacer do pobliskiego parku- prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zbieranie i nazywanie         

darów jesieni

·       Wprowadzenie litery ,,E, e”.

·       Wprowadzenie cyfry ,,3”.

·       Zapoznanie z ekosystemem leśnym- poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie, przygotowanie zwierząt

do zimy; budowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, aktywizowanie do podejmowania samodzielnej

aktywności poznawczej.

·       Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanych utworów literackich- zwracanie uwagi

na poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi.

 

          Temat kompleksowy: Dbamy o nasze zdrowie.         

          Termin: 15.10.2018-26.10.2018

 

·       Wprowadzenie litery ,,I, i”

·       Wprowadzenie cyfry ,,4”.

·       Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia w zakresie 10,

ćwiczenia w orientacji w przestrzeni.

·       Rozwijanie sprawności motoryki małej.

·       Samodzielne doświadczanie/działanie dzieci- przygotowywanie soku, wykonywanie sałatki owocowej,

surówki- zapoznanie  z znaczeniem i funkcją tworzenia przepisów, poznanie urządzeń elektrycznych

wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (bezpieczeństwo podczas korzystani z urządzeń).

·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami o niskich nominałach.

·       Zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, zachowaniami pozwalającymi na utrzymanie zdrowia.

·       Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

·       Doskonalenie umiejętności wokalnych oraz umiejętności gry na instrumentach muzycznych.

·       Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności współpracowania podczas wykonywania prac plastycznych.

·       Utrwalenie nazw warzyw i owoców, zmysłowe poznawanie warzyw i owoców.

·       Wprowadzenie litery ,,M, m”.

·       Wprowadzenie cyfry ,,5”.

·       Rozwijanie umiejętności globalnego czytania wyrazów.

 


Temat kompleksowy: ,,Co lubi każdy z nas?”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018     

Cele:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego- prawidłowe budowanie wypowiedzi;
 • wprowadzenie litery ,,O, o”;
 • rozwijanie umiejętności pisania wzorów literopodobnych w liniaturze;
 • wprowadzenie cyfry 1;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych. Doskonalenie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych;
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosie;
 • rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (jak radzić sobie z porażką, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe, zapoznanie z emocją- ,,nuda”);
 • rozwijanie orientacji przestrzennej- ćwiczenia w prawidłowym określaniu kierunków na kartce papieru, ćw. w prawidłowym stosowaniu przyimków.

 

Wiersz- wrzesień

Gdy ktoś zapyta powiedz tak:

litera to jest pisma znak.

Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę,

czyli innymi słowy głoski to dźwięki mowy.

 

Osiem samogłosek mamy i wszystkie pięknie wymawiamy:

a, ą, e, ę, i, o , u, y.

 

Piosenka- wrzesień

,,Przedszkolaki to my!”

 1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

,,Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!”

Razem spędzimy miło czas!

 

Ref.: Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

-Przedszkolaki to my!

 

 1. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref.: Bo w przedszkolu…

 

 1. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

 

Ref.: Bo w przedszkolu….

 

 


Termin: 03.09.2018-07.09.2018

Temat kompleksowy: ,,Przedszkolaki to MY!”

Cele:

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego budowania wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego;
 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wyodrębniania głosek w wygłosie i nagłosie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.

 

Temat kompleksowy: ,,Jesteśmy bezpieczni na drodze!”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia;
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania kodu i odtwarzania kierunków na kartce;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w oparciu o zestawy zabaw ruchowych;
 • utrwalenie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie.

 

Temat kompleksowy: ,,Razem ciekawie spędzamy czas!”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zabawy dydaktyczne rozwijające słuch fonematyczny, wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;
 • doskonalenie funkcji małej motoryki;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji;
 • rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • zabawy matematyczne rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wyznaczanie części wspólnej zbioru, ćwiczenia na zbiorach;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego.